2.28.2005

Chris Rock (1)

I’m funny how? .I mean funny like I’m a clown, like I amuse you? .I make you laugh, like I’m here to fuckin’ amuse you?*

*Joe Pesci em Goodfellas
Site Meter